Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Hemp Cloud prowadzonego przez The Health Company Poland Sp. z o.o.

The Health Company Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-610) przy ul. Beskidzkiej 190, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000823221, NIP: 5272917229, REGON 385320692 (dalej „Sprzedawca”)

prowadzi sklep internetowy pod nazwą Hemp Cloud dla którego ustanawia się następujący regulamin (dalej „Regulamin”) sprzedaży produktów („Towar”)

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Konto klienta.
 4. Kwestie związane z zakupem i dostawą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy
 6. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 7. Reklamacja
 8. Ochrona danych osobowych.
 9. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów.
 10. Postanowienia końcowe.

§ 1. Definicje

Niniejszym na potrzeby Regulaminu przez następujące pojęcia rozumie się:

 1. Właściciel lub Sprzedawca – The Health Company Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-610) przy ul. Beskidzka 190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000823221, NIP: 5272917229, REGON 385320692
 2. Klient – każda osoba dokonująca zakupy towaru za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie Hemp Cloud, klient poprzez zakup towaru zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną określoną w art. 221 kodeksu cywilnego. Konsumentem jest więc osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Konto klienta (dalej: Konto) – to konto za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów dostępnych w Sklepie. Konto zostaje założone w sklepie internetowym i pozwala Klientowi na dokonywanie zamówień.
 5. Koszyk – wirtualny koszyk, do którego Klient dodaje dostępne na stronie internetowej Towary w celu późniejszego ich zakupu.
 6. Sklep – sklep internetowy zarejestrowany pod domeną o nazwie Hemp Cloud oraz na jej podstronach.
 7. Towar – produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu, które to przedmioty mogą lub są przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Przedmiotem tej umowy jest sprzedaż Towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego o nazwie Hemp Cloud określa zasady korzystania z tego Sklepu. Regulamin określa istotne zasady dotyczące składania zamówień oraz określa zasady, na jakich Sprzedawca świadczy swoje usługi na rzecz Klienta.
 2. Regulamin określa w szczególności:
   1. Sposób działania oraz zasady zakładania Konta przez Klienta.
   2. Sposób oraz zasady składania zamówień.
   3. Zasady i sposób odstąpienia od umowy sprzedaży produktów Sklepu.
   4. Reklamacje Towaru.
   5. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Klient w celu złożenia zamówienia powinien dysponować urządzeniem końcowym (Komputer lub inne urządzenie elektroniczne) spełniającym poniższe wymagania techniczne:
 4. Dostęp do Internetu
 5. Posiadać przeglądarkę internetową Internet Explorer, Chrome, Mozilla lub inną.

§ 3. Konto

 1. Klient może założyć Konto Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu tj. na stronie Hemp Cloud. Założenie konta jest bezpłatne.
 2. W celu założenia konta należy uzupełnić dane w formularzu umieszczonym na stronie oraz ustalić indywidulane hasło do logowania się.
 3. Założenie konta jest nieobowiązkowe, a towary można zamawiać bez uprzedniej rejestracji, dane niezbędne do zawarcia umowy kupna na odległość podać należy w takim przypadku bezpośrednio w formularzu pod zamówieniem produktów.
 4. Umowa o założenie konta jest zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Zakładając konto należy zaakceptować Regulamin oraz Politykę Sklepu.
 6. Klient może usunąć konto w każdym momencie bez podania przyczyny. Konto usuwa się po wysłaniu odpowiedniej prośby na email: info@thcpoland.com.
 7. W przypadku, kiedy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub wykorzystuje konto w celach sprzecznych z prawem, Sprzedawca może usunąć konto Klienta samodzielnie.

§ 4. Kwestie związane z zakupem i dostawą

 1. Klient może dokonać zakupu w Sklepie poprzez złożenie zamówienia w następujący sposób:
  1. Złożyć zamówienie na stronie internetowej
  2. Złożyć zamówienie telefoniczne
  3. Złożyć zamówienie mailowe
 2. Zamawiając Towar poprzez stronę internetową Klient:
   1. Wybiera dany Towar.
   2. Dodaje Towar do Koszyka.
   3. Po wybraniu wszystkich Towarów, Klient dokonuje złożenia zamówienia klikając na przycisk „Do kasy”.
   4. Klient wypełnia formularz zamówienia podając takie dane jak imię i nazwisko, adres do kontaktu , adres do wysyłki, rodzaj i ilość zamawianych produktów.
   5. Klient dokonuje wyboru opcji dostawy.
   6. Klient wybiera metodę płatności.
   7. Klient musi dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki Sklepu oraz zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   8. W celu skutecznego złożenia zamówienia Klient musi zaznaczyć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem w/w warunków oraz potwierdzeniem zamówienia.
   9. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia. Sprzedawcy poinformuje Klienta o otrzymaniu zamówienia w wiadomości e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 3. Ceny podane na stronie internetowej zawierają VAT i wyrażone są w złotówkach.
 4. Podane ceny są cenami Towaru, bez kosztów dostawy i ewentualnych kosztów związanych z dokonywaniem płatności przez Klienta.
 5. Klient może wybrać następujący sposób dostawy:
  1. Kurier DPD przesyłka przedpłacona
  2. Kurier DPD przesyłka za pobraniem
  3. Paczkomaty In Post
  4. Poczta Polska przesyłka przedpłacona
 6. Klient może zapłacić za Towar w następujący sposób:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy prowadzone w ING Bank Śląski o numerze
  2. Płatności internetowe w systemie imoje (karta płatnicza, płatność BLIK, przelew elektroniczny) obsługiwanym przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  3. Płatności internetowe w systemie Pay-U (karta płatnicza bądź płatności BLIK)
  4. Za pobraniem w opcji przesyłki” Kurier DPD za pobraniem”
 7. Koszt dostawy może się różnić i być zależny od wielkości złożonego zamówienia i ilości zamówionego Towaru. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 9zł. do 20zł. (paczki do 5kg), powyżej 5kg ceny są ustalane indywidualnie i określane w momencie złożenia zamówienia.
 8. Sprzedawca może ustalić darmową dostawę po dokonaniu zamówienia na kwotę przekraczającą 300 PLN lub na zasadach promocji.
 9. Dostawa realizowana na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. Sprzedawca dokona wysyłki zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 11. Sprzedawca poinformuje Klienta, jeśli nie będzie miał możliwości realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt.10.
 12. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza dowód dokonania zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 13. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien poinformować Sprzedawcę o tym w momencie złożenia zamówienia.

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego w Sklepie Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje innym podmiotom, które nie są Konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 2. Termin 14 dni liczony jest od daty odbioru Towaru przez Konsumenta lub osobę upoważnioną przez Konsumenta do odbioru.
 3. Konsument w celu skutecznego odstąpienia od umowy musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o tym, że od umowy tej chce odstąpić.
 4. Oświadczenie takie należy wysłać na adres mailowy info@thcpoland.com lub skierować listownie na adres: The Health Company PolandSp. z o.o., Łódź (91-610)ul. Beskidzka 190. Konsument w celu złożenia oświadczenia, może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak zastosowanie wzoru nie jest obligatoryjne dla skuteczności odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie, aby było skuteczne, powinno być złożone przed upływem terminu do jego złożenia.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy.
 8. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Produktu.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Konsument może jednak zgodzić się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Zgoda ta musi być wyraźna.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 6. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących Przedsiębiorcami. Poniższe postanowienia nie mają zastosowania wobec Klientów i Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym spisać protokół szkody. W przypadku dostawy do paczkomatu Klient zobowiązany jest do otworzenia przesyłki i zbadania jej zawartości pod kamerą paczkomatu.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Produktu. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Produktu w danym terminie, lub dostarczenia Produktu, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 9. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Klientów będących Przedsiębiorcami ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (dokonujący zakupów w celach nie związanych z prowadzoną działalnością) ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (dokonujący zakupów w celach nie związanych z prowadzoną działalnością) może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej info@thcpoland.com. Niniejsze Oświadczenie Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (dokonujący zakupów w celach nie związanych z prowadzoną działalnością) może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 7. Reklamacja

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku w jakim Klient stwierdzi, że dostarczony Towar ma wady, ma prawo złożenia reklamacji, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
 3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: info@thcpoland.com
 4. Reklamację można złożyć także za pomocą formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Klient przy składaniu reklamacji powinien opisać problem/ wadę, datę wystąpienia wady, podać dane swoje dane oraz podać rodzaj żądania.
 6. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zawnioskować o obniżenie ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 9. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie i poda termin, w jakim reklamacja będzie rozpatrzona.
 10. W przypadku, w jakim do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient dostarczy towar na koszt Sprzedawcy bądź Sprzedawca odbierze produkt od Klienta np. za pomocą kuriera.
 11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (dokonujący zakupów w celach nie związanych z prowadzoną działalnością) ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
 12. sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klienta znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych może uniemożliwić zamówienie Towaru.

§ 9. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsument może dążyć do rozwiązania sporu korzystając z pozasądowych metod rozstrzygania sporu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
  2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  4. oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument ma prawo do złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, m.in. takich jak zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu, realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na dokonane zamówienie przed jego zmianą.
 6. Sprzedawca będzie na bieżąco informował Klientów o zmianach w regulaminie, klienci posiadający konto klienta poinformowani będą o tych zmianach niezwłocznie. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały Klientów posiadających Konto po ich zaakceptowaniu
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020
 8. Sprzedawca w celach informacyjnych i kontaktowych podaje następujące dane:
   • Adres: The Health Company Poland Sp. z o.o. ul. Beskidzka 190, 91-610 Łódź,
   • Numer telefonu: (48) 512 240 829
   • Adres poczty elektronicznej: info@thcpoland.com

Załącznik nr 1: wzór odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: formularz reklamacji